ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՐՑԱՆԱԱԿԲԱՇԽՈՒԹՅՈՒՆ

                           

                          ՀՀ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

                            ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՆԳՐԵՍ

                            ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

«ՀԱՅԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻ ԱՎԱՆԴԻ ՀԱՄԱՐ»  

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՈՒԹՅՈՒՆ 2015

 

Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարությունը, Համաշխարհային հայկական կոնգրեսը և Ռուսաստանի հայերի միությունը «Հայապահպանության գործում նշանակալի ավանդի համար» 2015թ. մրցանակաբաշխության շրջանակներում հայտարարում են մրցույթների պայմանները հետևյալ անվանակարգերում'

 1. «Մայրենիի պաշտպան» (անհատ/կազմակերպություն),
 2. «Լավագույն հայկական համայնք»,
 3. «Հայկական ավանդական ընտանիք»,
 4. «Լավագույն գեղարվեստական խումբ» (պարային համույթ, երգչախումբ, նվագախումբ):

 

«Հայապահպանության գործում նշանակալի ավանդի համար» մրցանակաբաշխության նպատակն է խրախուսել Սփյուռքում հայ ազգային ինքնության պահպանման ու զարգացման հարցում կազմակերպությունների, տարբեր խմբերի, առանձին անհատների ունեցած ներդրումը, գնահատել և արժևորել այս ուղղությամբ հայկական համայնքների գործունեությունը:

Բոլորանվանակարգերումսահմանվածեն 1-ին, 2-րդ, 3-րդ կարգի (խրախուսական)մրցանակներ:

 

1. «Մայրենիիպաշտպան» մրցույթի կազմակերպման նպատակն է խրախուսել սփյուռքյան կառույցներին և անհատներին, ովքեր մեծ ներդրում ունեն մայրենիի պահպանման, տարածման, հայեցի կրթության և դաստիարակության գործում:

Մրցույթին կարող են մասնակցել Սփյուռքում գործող համայնքային կազմակերպություններ, կրթօջախներ, մշակութային հաստատություններ, մայրենի լեզվի ուսուցիչներ, լեզվաբաններ, մշակույթի և գրական գործիչներ:

 

2. «Լավագույն հայկական համայնք» մրցույթի նպատակն է ի հայտ բերել և խրախուսել Սփյուռքում հայապահպանության գործն առավել արդյունավետ իրականացնող համայնքային կառույցների և կազմակերպությունների գործունեությունը, որը նպատակաուղղված է՝

 • ազգային ինքնության պահպանմանն ու զարգացմանը, համայնքի ինքնակազմակերպմանն ու համախմբմանը,
 • հայոց լեզվի, ազգային պատմամշակութային արժեքների, ավանդույթների պահպանմանը, զարգացմանը և տարածմանը,
 • Հայրենիք-Սփյուռք և համայնք-համայնք կապերի ամրապնդմանը, ՀՀ սփյուռքի նախարարության ծրագրերի մասնակցությանը,
 • բնակության երկրի հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում մեր հայրենակիցների առավելագույն ինտեգրմանը, որպես օրինապաշտ քաղաքացիների ձևավորմանը և կայացմանը,
 • բնակության երկրի իշխանություններին և հասարակությանը հայության հիմնահարցերի պատշաճ ներկայացմանը և լոբբինգին:

 

Մրցույթի համար սահմանված են.

«Ամենակուռ/համախումբ հայկական համայնք»,

«Ամենահայախոս հայկական համայնք»,

«Ավանդապաշտ հայկական համայնք»,

«Ամենանախաձեռնող հայկական համայնք»,

«ՀՀ սփյուռքի նախարարության ծրագրերին առավել ակտիվ մասնակցող հայկական համայնք»

անվանակարգերը:

 

3.«Հայկական ավանդական ընտանիք» անվանակարգով մրցույթի նպատակն է՝

 • Սփյուռքի հայ համայնքներում սերունդների գնալով խորացող լեզվամշակութային ուծացման, լեզվի կորստի, ազգային ինքնության գիտակցումից, ազգային արմատներից և հոգևոր-մշակութային արժեքներից աստիճանական հեռացման պայմաններում՝ հայկական ավանդական ընտանիքների դերն ու նշանակությունը ներկայացնելն է:
 • Ընտանիքում հայկականությունը, մայրենի լեզուն, ազգային ավանդույթները, ազգային կենսակերպը և ազգային խոհանոցը պահպանող ընտանիքների խրախուսումը:
 • Հայեցի և քրիստոնեական դաստիարակության գործում հայ ընտանիքների դերակատարության բարձրացումը:

 

4.«Լավագույն գեղարվեստական խումբ» (պարային համույթ, երգչախումբ, նվագախումբ):

Մրցույթի նպատակն է Սփյուռքի հայկական համայնքներում հայ հոգևոր-մշակութային և ազգային արժեքների պահպանումը և սերունդներին փոխանցելը, հայ մշակույթի տարածմանը, Հայաստան-Սփյուռք մշակութային գործակցության զարգացմանը նպաստելը:

 

 

ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻՆՄԱՍՆԱԿՑԵԼՑԱՆԿԱՑՈՂՆԵՐԸԼՐԱՑՎԱԾՀԱՅՏԱԴԻՄՈՒՄՆԵՐԸՊԵՏՔԷՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵՆՀՀՍՓՅՈՒՌՔԻՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՄԻՆՉԵՎ2015 ԹՎԱԿԱՆԻՆՈՅԵՄԲԵՐԻ30-Ը:

 

Մրցույթների արդյունքները կամփոփվեն 2016 թ. փետրվար ամիսներին:

 

Հայտադիմուերինկիցանհրաժեշտէներկայացնել.

- կրթության մասին փաստաթուղթ (պատճենը),

- համայնքի, կառույցի կամ դպրոցի կողմից տրված բնութագիր-երաշխավորագիր (հաստատված կնիքով և ղեկավարի ստրոագրությամբ),

- յուաքանչյուր անվանակարգի համար դիմողի գործունեության նկարագիր,

-նյութեր, այդ թվում՝ տեսանյութեր, որոնք կփաստեն մրցանակաբաշխությանը դիմողների կողմից իրականացված հայապահպանական ծրագրերի մասին:

Մրցութային հանձնաժողովը կարող է դիմել հայտատուին' վերջինիս գործունեությունը լուսաբանող լրացուցիչ տպագիր նյութեր, գրքեր, հրատարակություններ, բրոշյուրներ, տեսաերիզներ, լուսանկարներ և այլ լրացուցիչ նյութեր տրամադրելու խնդրանքով:

 

Յուրաքանչյուրանվանակարգի համարգործումենմասնագիտականմրցութայինհանձնաժողովներ:

 

Հայտադիմումը կարող եք ներբեռնել www.mindiaspora.am նախարարության պաշտոնական կայքէջից կամ www.hayernaysor.am էլեկտրոնային թերթից, լրացնել, ստորագրել, համայնքային կազմակերպության (կամ եկեղեցու) կամ կրթօջախի կողմից տրված երաշխավորագրի հետ միասին ուղարկել gitakrtakan.diaspora@yandex.ru, gitakrtakan-diaspora@mail.ru, mshakuyt-diaspora@mail.ru, cis.mindiaspora@gmail.com էլեկտրոնային հասցեներին:

 

 

Մրցանակաբաշխության իրականացման պատասխանատու՝ ՀՀ սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի համահայկական ծրագրերի վարչության գիտակրթական ծրագրերի բաժին       (հեռ.՝ +37410 58 56 01 (117), +37460 500-830):

 

«Հայապահպանությանգործումնշանակելիավանդիհամար» համահայկականամենամյամրցանակաբաշխության 2015թ. մրցույթի վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվությունը, մրցութայինհանձնաժողովներիաշխատանքներիևմրցույթներիարդյունքներիմասինտեղեկատվությունըկտեղադրվեն ՀՀսփյուռքի նախարարությանպաշտոնականկայքէջում' www.mindiaspora.amկամwww.hayernaysor.am «Հայերնայսօր» էլեկտրոնային թերթում:

 

 

ՀՀ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


      «ՀԱՅԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ  ՆՇԱՆԱԿԱԼԻ

    ԱՎԱՆԴԻ ՀԱՄԱՐ»  ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ

 

«ՄԱՅՐԵՆԻԻ ՊԱՇՏՊԱՆ»

(անհատների համար)

 

 

                                    ՀԱՅՏԱԴԻՄՈՒՄ

 

Ա.

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

 

 

Բ.

Ծննդյան թիվ

 

 

Գ.

Հեռախոս

 

 

Դ.

Բջջային հեռախոս

 

 

Ե.

Էլ.փոստ

 

 

Զ.

Բնակության երկիր

 

 

Է.

Քաղաքացիություն

 

 

Ը.

Բնակության հասցե

 

 

Թ.

Կրթություն

 

Ժ.

Մասնագիտություն

 

 

ԺԱ.

Աշխատավայր/աշխատանքայինփորձ (գիտություն,կրթություն, մանկավարժություն, լրագրություն, հայագիտություն, մշակույթևայլն)

 

ԺԲ.

Կոչումները (երբէստացել, ումկողմից)

 

ԺԳ.

Վերջին երեք տարիներին.

 

1.Հրատարակած հոդվածներ, ակնարկներ, հետազոտություններ, մենագրություններ, գրական ստեղծագործություններ, համաժողովների, գիտաժողովների ելույթներ, առարկայական ծրագրեր, դասագրքեր, մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ (կցել ցանկը):

 

2.Իրականացրած (շարունակվող) լեզվապահպանական, խոսքիմշակույթիտարածման, հայապահպանականծրագրեր, միջոցառումներ (նվիրվածՄայրենիին, հայգրքին, ազգայինտոներին, ազգայինգործիչներինևայլն): 

Հնարավորությանսահմաններումկցել տեսաժապավեններ, խտասկավառակներ, լուսանկարներ, հոդվածներ, տպագիրայլնյութեր:     

ԺԴ.

Մասնակցությունըգիտաժողովներին, համաժողովներին, համահայկական միջոցառումներին, ծրագրերին  (Հայաստանում, Սփյուռքում)

 

ԺԵ.

Մասնակցությունըհայհամայնքիկյանքին

 

ԺԶ.

Աշխատանքային  ևայլձեռքբերումներ, նվաճումներ, պարգևատրումներ

 

 

Լրացման ամսաթիվ' ________________________  Ստորագրություն՝ __________________

 

 

ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏԸ 2015 Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 30-Ն Է:

 

Հայտադիմումը կարող եք ներբեռնել www.mindiaspora.am նախարարության պաշտոնական կայքէջից կամ www.hayernaysor.am էլեկտրոնային թերթից, լրացնել, ստորագրել և ուղարկել allarmenian@mindiaspora.am, gitakrtakan.diaspora@yandex.ru, gitakrtakan-diaspora@mail.ru, books.diaspora@gmail.com, mshakuyt.diaspora@mail.ru , cis.mindiaspora@gmail.com  էլեկտրոնային հասցեներով:

 

       

 

Հարցերի կամ լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել

ՀՀ սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի համահայկական

ծրագրերի վարչության գիտակրթական ծրագրերի բաժին

 +374 10 58-56-01 (117), +374 60 500-830 հեռախոսահամարներով

 

 

Ծանոթություն

 1. Մասնակցությանհայտըլրացվումէհայերեն:
 1. Հայտերը փոստով առաքելու դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել ժամկետը:

 

 «              «ՀԱՅԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻ

                 ԱՎԱՆԴԻ ՀԱՄԱՐ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ

 

 

           «ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ»

 

 

 

                                    ՀԱՅՏԱԴԻՄՈՒՄ

 

1.Մասնակցության հայտ ներկայացնող համայնքային, համահայկական, հայկական հասարակական կազմակերպության, ազգային-մշակութային, հոգևոր կառույցի իրավաբանական/պաշտոնական անվանումը

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ստեղծման/հիմնադրման, գրանցման  տարեթիվը

 

 

3. Կառավարման մարմինը.

(խորհուրդ, վարչություն, նախագահություն ևայլն)

 

 

 

 

 

 

4. Հասցեն

 

 

                                                  

Հեռախոսահամար

 

 

 

                                                               Երկրի կոդ              բնակավայրի կոդ            հեռախոսահամար

                                                                                     

Ֆաքս

 

 

 

                                                                 Երկրի կոդ           բնակավայրի կոդ              հեռախոսա համար

                      

 

 

Էլ.փոստ

 

 

 

 

 

 

Կայքէջ

 

 

 

 

5.      Համայնքում եկեղեցու առկայությունը (գործող կամ չգործող), կազմակերպության կապը եկեղեցու հետ

 

 

 

6. Համայնքին կից կամ անկախ գործող երիտասարդական կազմակերպությունները, նրանց գործունեությունը

 

 

 

 

 

7. Կրթական հաստատությունները (նախակրթարան, շաբաթօրյա/կիրակնօրյա դպրոց, վարժարան, մանկապատանեկան հաստատության կամ լրացուցիչ կրթության համակարգում գործող դասարան/խումբ, և այլն)

 

 

 

 

 

 

8.   Լրատվամիջոցները

 

 

 

 

 

 

9.   Մշակութային, մարզական խմբերը, թիմերը և այլն

 

 

 

 

10.   Ներգրավվածությունը տեղի օրենսդիր և գործադիր մարմիններում.

 

 

 

 

11. Փոխհարաբերությունները տեղական իշխանությունների հետ (տեղի իշխանությունների վերաբերմունքը համայնքին, համազգային խնդիրների վերաբերյալ տեղի իշխանությունների դիրքորոշումները, համայնքային կառույցի կողմից քաղաքական որոշումների վրա ներազդելու հնարավորությունները և այլն).

 

 

 

 

 

12.  Համայնքային կառույցի, հայկական կազմակերպության վերջին 3 տարիների գործունեության, տարբեր ոլորտներում ձեռքբերումների համառոտ նկարագիրը (1-2 էջ).

 

 

 

13. Հայապահպա­նու­թյան, համայնքային կյանքի աշխուժացման ուղղությամբ վերջին տարիների ընթացքում նախաձեռնած միջոցառում­նե­րը. համառոտ նկարագրություն

Միջոցառումը

Անցկացման ժամանակը, վայրը

Մասնակիցներիմոտավոր քանակը

Այլ նշումներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Մասնակցությունը համահայկական միջոցառումներին, մրցույթներին, ծրագրերին

Միջոցառումը

Անցկացման ժամանակը, վայրը

Մասնակիցների մոտավոր քանակը

Տրված մրցանակները

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Կապը Հայրենիքի հետ (1 էջի սահմաններում).

 

 

 

 

16. Կապը Սփյուռքի հայկական այլ համայնքների, համայնքային կառույցների, կազմակերպությունների հետ։

 

 

 

 

Համայնքային կառույցի ղեկավար՝          ____________________________

                                                                       /անուն, ազգանուն/

 

 

Ստորագրություն՝________________________   Ամսաթիվ ------------------

 

Կնիք/առկայության դեպքում

 

 

 

 

ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏԸ 2015 Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 30-Ն Է:

 

Հայտադիմումը կարող եք ներբեռնել www.mindiaspora.am նախարարության պաշտոնական կայքէջից կամ www.hayernaysor.am էլեկտրոնային թերթից, լրացնել, ստորագրել և ուղարկել allarmenian@mindiaspora.am, gitakrtakan.diaspora@yandex.ru, gitakrtakan-diaspora@mail.ru, books.diaspora@gmail.com, mshakuyt.diaspora@mail.ru, cis.mindiaspora@gmail.com   էլեկտրոնային հասցեներով:

 

 

 

Հարցերի կամ լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել

ՀՀ սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի համահայկական

ծրագրերի վարչության գիտակրթական ծրագրերի բաժին

 +374 10 58-56-01 (117), +374 60 500-830 հեռախոսահամարներով

 

 

Ծանոթություն

 1. Մասնակցությանհայտըլրացվումէհայերեն:
 1. Հայտերը փոստով առաքելու դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել ժամկետը:

  «ՀԱՅԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻ

  ԱՎԱՆԴԻ ՀԱՄԱՐ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ

   

   

   

           «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԸՆՏԱՆԻՔ»

   

   

   

                                            ՀԱՅՏԱԴԻՄՈՒՄ

   

  1.

  Ընտանիքի ազգանունը

                                           

   

   

   

  2.

  Բնակության երկիր, բնակավայր

   

   

  3.

  Ընտանիքի անդամների քաղաքացիությունը

   

   

  4.

  Բնակության հասցե, հեռախոս, էլ. փոստ

   

   

   

  5.

  • Ընտանիքի անդամների թիվը.

  թվարկել անդամներին (անուն, հայրանուն, ազգանունով՝

  1.Ընտանիքի հայր/գերդաստանի մեծ հայր կամ պապ

  2.Մեծ մայր

  3.Հայր

  4.Մայր

  5.Որդիներ

  • Միասի՞ն են ապրում, թե՞ առանձնացված

   

   

  6.

  Քանի՞տարիենբնակվումտվյալ բնակավայրում, համայնքում

   

   

  7.

  Ընտանիքի անդամների կրթությունը, մասնագիտությունը, գործունեության, աշխատանքի բնագավառը, զբաղմունքը

  1.

  2.

  և այլն

   

  8.

   

  1.Հայերենի իմացությունը.

  Հայերենի իմացության մակարդակը

  ա) տիրապետում են, գ) գրում-կարդում են, դ) խոսում են, ե) հաղորդակցվում են, զ) ստեղծագործում են:

  Որտե՞ղ են սովորել հայերենը

  ա) ընտանիքում, բ) հայկական դպրոցում,

  գ) ինքնուսուցմամբ, դ) այլ

  2.Հայերենի գործածության շրջանակները՝

  ա) Ընտանիքում խոսում են հայերեն,

  բ) համայնքային հավաքներում, միջոցառումներին,

  գ) հայ բարեկամների հետ հանդիպումներում, ընտանեկան և հայ բարեկամ-ընկերների խնջույքներում,

  դ) Հայաստանում և արտերկրում ապրող բարեկամների հետ հեռախոսային, skype ծրագրի միջոցով խոսակցություններին,

  ե)  այլ:

   

   

   

   

   

  9.

  Հայկական ընտանեկան սովորությունների, ավանդությունների պահպանում, այդ թվում՝ սերնդեսերունդ փոխանցված, …. առարկայի, մասունքի

   

   

   

   

  11.

  Ազգային, ժողովրդական և եկեղեցական տոների նշում, ծիսական ավանդույթների պահպանում

   

   

   

   

   

  12.

  Կենցաղային սովորությունների, ազգային խոհանոցի պահպանում, ազգային ուտեստների պատրաստում

   

   

   

   

  13.

  Ընտանիքում, ընտանեկան  խնջույքներում, համայնքային հավաքներում, միջոցառումներին, հայ բարեկամների հետ հանդիպումներում հայերենով հաղորդակցումը

   

   

   

   

  14.

  Ընտանիքի մասնակցությունը համայնքային կյանքին

  Ակտիվ մասնակցություն

  Մասնակցություն համայնքային միջոցառումներին, համերգներին, հավաքներին և այլն

   

   

   

  15.

  Հայկական դպրոց ընտանիքի անդամների, երեխաների հաճախում. այո, ոչ Բնակավայրում գործող կրթօջախի անվանումը

  ա)  Ինչպիսի՞ն է ընտանիքի կապը դպրոցի հետ,

  բ)   Որքա՞ն եք վստահում դպրոցին, այդ թվում՝ մեկօրյա դպրոցին,

  գ)   Ի՞նչ դերակատարություն եք վերագրում դպրոցին:

   

   

   

  16.

  Ազգային արվեստի (երգ-երաժշտություն, պար, կերպարվեստ, քանդակագործություն և այլն), արհեստների (ոսկերչություն, կոշկակարություն փայտագործություն, ազգային խոհանոց, ասեղնագործություն, և այլն հետ ունե՞ն կապ (զբաղմունք է, մասնագիտություն, հոբի)

   

   

  17.

  Հայ եկեղեցու (Հայառաքելական, Կաթողիկե, Ավետարանչական) հետ կապը, եթե համայնքում, բնակավայրում կա գործող հայկական եկեղեցի, մասնակցությունը եկեղեցական տոներին, եկեղեցական ծիսակատարություններին, պատարագներին

  Ամուսնությունների, մկրտությունների կատարում հայ եկեղեցում

  Տեղում եկեղեցի չունենալու դեպքում

   

  18.

  Տնտեսական գործունեության մեջ ազգայինի ուղղվածություն կամ բաղադրիչների առկայություն (օրինակ՝ լավաշի, պանրի արտադրություն կամ սննդի ու հանգստի հաստատություն, ուր գերիշխում է կամ առկա է հայկականը)          

   

  19.

  Հայաստանից հեռարձակվող հայկական հեռուստաալիքների հաղորդումների դիտում

   

   

   

  20.

  Կապը Հայաստանի, հարազատների հետ

  Ունե՞ն արդյոք տոհմածառ կամ արվե՞լ են փորձեր կազմելու այն:

   

   

   

   

  21.

  Ունեցե՞լ են մասնակցություն ՀՀ սփյուռքի նախարարության ծրագրերին, մասնավորապես՝

  «Արի տուն», «Սփյուռք» ամառային դպրոց» ծրագրերին, այլ ծրագրերի ու միջոցառումների:

   

   

   

  22.

  Ներկայացնել լուսանկարներ, տեսանյութեր

   

   

   

  Մրցույթնանցկացվումէ 2 փուլով, 1-ինփուլնանցկացվումէհամայնքներում, վերջնաժամկետը՝նոյեմբերի 20:

  2-րդըհայաստանյանամփոփիչփուլնէ, որիժամանակմրցութայինհանձնաժողովիկողմիցգնահատվումև  ամփոփվումենհամայնքներիկողմիցներկայացվածընտանիքներիհայտերը

   

   

  Լրացման ամսաթիվ' ________________________  Ստորագրություն՝ __________________

   

   

  ՀԱՅՏԵՐԻՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏԸ 2015 Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 30-Ն Է:

   

  Հայտադիմումը կարող եք ներբեռնել www.mindiaspora.am նախարարության պաշտոնական կայքէջից կամ www.hayernaysor.am էլեկտրոնային թերթից, լրացնել, ստորագրել և ուղարկել allarmenian@mindiaspora.am, gitakrtakan.diaspora@yandex.ru, gitakrtakan-diaspora@mail.ru, books.diaspora@gmail.com, mshakuyt.diaspora@mail.ru , cis.mindiaspora@gmail.com  էլեկտրոնային հասցեներով:

   

             

   

   

  Հարցերի կամ լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել

  ՀՀ սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի համահայկական

  ծրագրերի վարչության գիտակրթական ծրագրերի բաժին

   +374 10 58-56-01 (117), +374 60 500-830 հեռախոսահամարներով

   

   

   

  Ծանոթություն

  1. Մասնակցությանհայտըլրացվումէհայերեն:
  1. Հայտերը փոստով առաքելու դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել ժամկետը: